LOMIKO METALS TRANSFERS 100% OF SUBSIDIARY LOMIKO TECHNOLOGIES INC. SHARES TO PROMETHIEUS TECHNOLOGIES LTD (CANADA) FOR $ 1,236,625 CDN

LOMIKO METALS TRANSFERS 100% OF SUBSIDIARY LOMIKO TECHNOLOGIES INC. SHARES TO PROMETHIEUS TECHNOLOGIES LTD (CANADA) FOR $ 1,236,625 CDN